Integra® Quick-Fit

Funkce a používání rychloupínání

Normy a standardy: EN 730-1; ISO 5175
Dodržujte národní bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. 87/2000 Sb., ČSN 05 0601 a ČSN 05 0610.

Funkce

 • Bezpečné připojení k lahvím Integra® s kyslíkem a acetylénem.
 • Chrání před zpětným prouděním plynu, zpětným šlehnutím a zpětným hořením.

Používejte pouze

 • Produkt označený písmenem "A" v lahvi Integra® s acetylénem. Maximální tlak 1,5 bar
 • Produkt označený písmenem "O" v lahvi Integra® s kyslíkem, tlak 10 bar, maximální tlak 10 bar.

Varování – Ohrožení života, pokud není zařízení používáno v souladu s pokyny

 • Používejte pouze s typem plynu uvedeným na ochraně proti zpětnému šlehnutí.
 • Používejte pouze pro plyn proudící ve směru indikovaném na ochraně proti zpětnému šlehnutí.
 • Nepřekračujte maximální provozní tlak uvedený na ochraně proti zpětnému šlehnutí.
 • Používejte pouze s lahvemi Integra. Nepřipojujte k žádnému jinému typu lahve, tlakové nádoby ani zásobovacímu systému.
 • Opravy smí provádět pouze výrobce nebo jím autorizovaná osoba s příslušnou odbornou způsobilostí v souladu s věcně příslušnými právními a technickými předpsy.
 • Nepřipojujte více než jednu provozní jednotku (např. řezný hořák).
 • Další značení, ražení na ochranu proti zpětnému šlehnutí je striktně zakázáno.

Pokyny pro používání:

 • Před sestavením systému dodávky plynu zajistěte, aby byly všechny přípojky čisté, bez výskytu maziv a olejů, mechanických nečistot a nepoškozené.
 • Při sestavování systému dodávky plynu nepoužívejte žádná maziva, těsnicí hmoty, pasty ani pásky.
 • Zajistěte plynotěsné spojení mezi ochranou proti zpětnému šlehnutí a hadicí pomocí dvou otevřených klíčů, viz obrázek 1.

 • Po sestavení systému dodávky plynu natlakujte systém na maximální provozní tlak a proveďte test těsností pomocí schváleného postupu pro zjištění netěsností.
 • Hadicové přípojky musí splňovat normu EN 560.
 • Hadice musí splňovat normu EN 559.
 • Hadicové ucpávky musí splňovat normu EN 1256.
 • V období delší nečinnosti nebo na konci pracovního dne a před odpojením spojky musí být plyn uzavřen pomocí uzavíracího lahvového ručního ventilu.
 • Na spojky nesmí být vyvíjeny ohybové síly.
 • When gas delivery system has been assembled, pressurise the system to the maximum working pressure and test for leaks using an approved leak detection method.

Údržba:

 • Systém dodávky plynu musí být přezkoušen v souladu s národními zákonnými požadavky.
 • Je doporučeno přezkušovat ochranu proti zpětnému šlehnutí na netěsnost a zajištění ochrany před zpětným prouděním alespoň jednou ročně.

Vyhledávání poruch:

 • Bez průtoku: Zkontrolujte směr průtoku, provozní tlak, uzavírací ventil lahve, kapacitu lahve (plná/prázdná). Pokud jednotka brání průtoku – vyměňte jednotku.
 • Netěsnost: Ověřte plynotěsnost spojení. V případě poškození jednotky jednotku vyměňte.

Bezpečné nakládání – kyslík/acetylén

play video
Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatečné informace

Bezpecnostní list – acetylen
(Air Products)
Download PDF (8 MB)

CATP (Ceská asociace technických plynu)
ČATP (Česká asociace technických plynů) →

Dokumenty EIGA (Evropské asociace technických plynů): "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Safety Information 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Safety Info 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA site →

Tiskoviny

Láhev INTEGRA®
kyslík a acetylene
Download PDF (383 KB)

Přenosná lahev Integra®
Download PDF (276 KB)