BIP® technology

Časté otázky

Týkající se technologie BIP® společnosti Air Products

 

Otázka:  Co je technologie BIP® a čím se liší od jakéhokoli jiného plynného produktu?

„Společnost Air Products zkonstruovala řadu čističů jako nedílnou součást lahví se stlačeným plynem. V každé lahvi BIP® je skutečně ke spodní straně ventilu připevněn čistič. Čisticí lože bylo navrženo
s nadměrnou kapacitou a nadměrným průnikovým objemem pro standardní nečistoty v plynech. Ventil má unikátní konstrukci, která obsahuje funkce, jež chrání čisticí lože před neúmyslným zpětným plněním a kontaminací. Každý čistič uvádíme do žádoucího stavu
a během toho zkoušíme jeho výkonnost. Po instalaci čističe do lahve
a naplnění lahve provádíme zkoušku vybraných lahví, abychom prokázali, že čistič vyhovuje uvedeným specifikacím, jako jsou úrovně nečistot pouhých < 10 ppb celkových uhlovodíků, < 10 ppb kyslíku a < 20 ppb vlhkosti. Provedením zkoušky se ověřuje výkonnost čističe na základě těchto specifikací.

 

Tento „vestavěný čistič“ zaručuje stejnou a obvykle významně lepší čistotu plynu v místě výpusti ventilu než plynové chromatografii poskytuje řada vřazených externích čističů.

Otázka:  Kdo vyrábí čistič?

Společnost Air Products vyrábí vlastní čističe s využitím materiálů pro čističe nejvyšší kvality a provádí zkoušky těchto čističů.

 
Otázka:  Provádíte regeneraci čističe při každém opětovném plnění lahve?

Nikoli, to by učinilo tento produkt příliš nákladným. Vestavěný čistič má velmi velkou kapacitu, která umožňuje vyčistit mnoho lahví plynu.

Otázka:  Jak dlouho čistič vydrží?

Společnost Air Products zná, na rozdíl od výrobce externího čističe, úrovně nečistot v plynu použitém k plnění. Tato znalost nám umožňuje nastavit preventivní údržbu čističů v pravidelných předpovídaných obdobích.

Otázka:  K čemu slouží zvláštní otočný knoflík na zadní straně ventilu lahve?

Jedná se o kryt pro ovládací prvek obtokového ventilu na našem patentovaném ventilu lahve. Ten zákazníci nikdy nepoužijí, jeho odstranění provede pouze společnost Air Products během procesu plnění.

Otázka:  Provádíte analýzu každé lahve při každém opětovném plnění?

Přichází dodavatel čističe do vaší laboratoře a ověřuje výkonnost čističe instalovaného v místě použití při každé výměně lahve? Samozřejmě nikoli, protože čistič instalovaný v místě použití je navržen s určitou kapacitou pro molekuly cílových nečistot. O sledování jeho stavu
a provedení výměny dříve, než dojde k ukončení jeho životnosti nebo nasycení, se musíte postarat vy. Rovněž musíte zajistit jeho ochranu před vystavením nadměrným úrovním vzduchu.

Stejný princip navržené kapacity platí pro vestavěný čistič od společnosti Air Products, ale v tomto případě nemusíte sledovat jeho stav ani se starat o jeho ochranu před vzduchem. Vestavěný pojistný ventil a ventil zbytkového tlaku – technické ovládací prvky – chrání čistič od společnosti Air Products před jakýmkoli možným nezáměrným vystavením vzduchu.

Jakmile jsme několika různými zkouškami prokázali, že je čistič funkční, nemusíme provádět analýzu každé lahve při opětovném plnění, protože známe kapacitu čističe a úrovně nečistot v plynu použitém k plnění. Zavedli jsme komplexní program zajištění kvality, v rámci kterého zkoušíme statisticky významný počet znovu naplněných lahví, abychom ověřili výkonnost čističů.


Otázka:  Jak můžete zákazníkovi zaručit, že nedojde
ke zpětnému proudění vzduchu nebo jiných znečišťujících látek
do lahve a k nasycení čističe?


Můžeme zaručit, že znovu naplněné lahve mají přesně stejnou kvalitu jako první náplň, a to ze dvou důvodů. Za prvé, konstrukce čisticího lože zajišťuje nadměrnou kapacitu a nadměrný průnikový objem.

Za druhé, unikátní ventil lahve je navržen tak, aby chránil čisticí lože před neúmyslným vystavením vzduchu nebo jiným látkám. Ventil lahve má unikátní konstrukci, která zahrnuje pojistný ventil a ventil zbytkového tlaku. Pojistný ventil chrání před náhodným zpětným prouděním do lahve, zatímco se lahev nachází na pracovišti zákazníka. Navíc se při tlaku přibližně 3 barg (50 psig) uzavírá ventil zbytkového tlaku, čímž zaručuje trvalý kladný tlak plynu v lahvi, který rovněž zabraňuje zpětné kontaminaci.

Unikátní ventil lahve také obsahuje obtokový ventil a alternativní cestu průtoku, což nám umožňuje naplnit lahev, aniž by bylo nutné zatížit čistič shora. Zatímco my při plnění čistič obcházíme, vy odebíráte plyn nahoru přes čistič, takže k veškerému zatížení dochází ve směru zespoda nahoru.

Také serializujeme jednotlivé sestavy ventilu a čističe, což nám pomáhá na ně dohlížet.

Otázka:  Co když dostanu znovu naplněnou lahev?

Všechny naše lahve BIP® jsou znovu plněny a používány, takže můžete obdržet znovu naplněnou lahev. Za specifikace plynu však ručíme, protože jsme ověřili stav a výkonnost čističe ve vztahu ke kvalitě plynu pomocí naší komplexní kontroly kvality během výroby.

Otázka:  Jak vestavěný čistič poskytuje větší jistotu čistoty plynu než řada konvenčních čističů?

Produkty BIP® poskytují větší jistotu čistoty plynu ze tří důvodů:

 1. Společnost Air Products provádí zkoušku výkonnosti každého čističe.
 2. Ventil BIP® a umístění čističe chrání čistič před neúmyslným vystavením vzduchu.
 3. Společnost Air Products sleduje počet opětovných naplnění místo toho, abyste sledovali počet lahví s neznámou čistotou, z kterých byl vyčištěn plyn řadou vašich externích čističů.
Produkty BIP® představují důležitý krok blíže k dodávce dokonalého plynu.

Otázka:  Jak se liší záruka čistoty u lahve BIP® od záruky čistoty u konvenčního externího čističe?

Na tuto otázku odpovíme dvěma otázkami a odpověďmi na tyto otázky.

 1. Kontroluje výrobce čističe instalovaného v místě použití výkonnost každého prvku čističe, který vyrábí?

  Většina výrobců používá statistickou metodu kontroly kvality, která dovoluje použít výsledky zkoušek vybraného počtu jednotlivých položek z určité skupiny pro celou skupinu.
  Je pravděpodobné, že čistič, který nainstalujete do svého plynového potrubí, nebyl konkrétně výrobcem vyzkoušen.

  Naproti tomu společnost Air Products ověřuje výkonnost úplně každého nového čističe, který vyrobí.

 2. Zná výrobce čističe kvalitu plynu přiváděného do čističe instalovaného v místě použití?

  Nikoli, ale společnost Air Products ji zná. Pro nás je mnohem snazší zaručit výkonnost čističe než pro výrobce čističe, protože kontrolujeme kvalitu dodávaného plynu.

  Ověřujeme výkonnost úplně každého prvku čističe, který vyrobíme. Známe také kvalitu dodávaného plynu. Na rozdíl od výrobce čističe, který pravděpodobně neprovede to první
  a nemůže znát to druhé. Systém BIP® společnosti Air Products podléhá lepší kontrole než jakýkoli čistič instalovaný v místě použití. Jedná se o úplný integrovaný systém od jednoho dodavatele.

Otázka:  Každá společnost vyrábějící plyny zaručuje specifikace produktů. Čím se váš slib liší od slibů ostatních společností?

My skutečně ručíme za výkonnost čističe. Kvalita plynu potvrzuje, že čistič pracuje v souladu se svými konstrukčními specifikacemi. Z vašeho pohledu nás technologie BIP® dostává do pozice, kdy jsme schopni zaručit kvalitu plynu v každé jednotlivé lahvi. Jsme schopni zaměřit naši záruku přesně na jednotlivé lahve, zásluhou čističe, místo na dávku lahví prostřednictvím statistické kontroly kvality. Žádná jiná společnost to nemůže učinit bez rozsáhlých a nákladných analýz. Po celém světě byly vyrobeny statisíce lahví BIP® a každá jedna z nich prošla zkouškou zajištění kvality.

Otázka:  Jaké jsou výhody koncepce lahve s vestavěným čističem v porovnání s čističi instalovanými v místě použití?

Nemusíte se zabývat čističem ani se o něj starat. Společnost Air Products převzala odpovědnost za návrh, aktivaci, provedení zkoušky a údržbu čističe. Není nutné, abyste s čističem cokoli prováděli, prostě zapomeňte, že existuje.

Snad pro vás odstranění hlavních a vedlejších nákladů na zakoupení
a údržbu řady čističů rovněž představuje výhodu. Jsou eliminovány investiční náklady související s řadou čističů a stejně tak náklady
na práci pro její údržbu.

Ve společnostech, v nichž byly plynové chromatografie distribuovány chemikům a technikům koncových uživatelů, představuje nahrazení helia nízké kvality a řady čističů ve stávajícím systému za helium třídy BIP® krok pro zcela zřejmé zvýšení efektivity. To umožní vytvářet lepší analytická data s menším množstvím práce pro koncové uživatele, kteří se zaměřují spíše na chemii než na zařízení. Tento produkt může odstranit veškeré úlohy týkající se údržby čističů vyžadované ze strany laboratorního vědeckého pracovníka, a tím může zvýšit produktivitu.

A konečně, se zvyšujícím se tlakem roste kapacita adsorbentu. Náš čistič v lahvi odstraňuje nečistoty účinněji než čističe v místě použití,
a to v důsledku vysokého tlaku v lahvi.

Otázka:  Jaké jsou úrovně částic v produktovém plynu?

Každý čistič je dodáván s fritem (filtrem) 0,5 mikronu na horní straně čisticího lože, aby zachytil částice ≥ 0,5 mikronu. Zkoušky částic ukázaly, že při uvádění čističe do žádoucího stavu jsou kvantitativně odstraněny menší částice. Specifikace částic z lahví BIP® jsou lepší než specifikace částic z běžných lahví.

Otázka:  Je tento produkt vhodný pro ECD?

Ano – systém čističe BIP® velmi účinně odstraňuje halogenované uhlovodíky a další kritické nečistoty, zásluhou čehož je dokonalý pro ECD.
 
Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatecné informace

Technologie BIP®:
Vysoce čisté plyny
Download PDF (532 KB)

Při experimentu prováděném agenturou NASA a Stanfordskou univerzitou helium v lahvi BIP® potvrdilo, že Einsteinovy předpovědi byly správné
Další informace →